U gebruikt een verouderde browser. Voor een optimale ervaring update je browser of gebruik een moderne browser.

sluit

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene voorwaarden zijn, behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke door Fournier-Cavos NV aanvaarde afwijkingen van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Fournier-Cavos NV, met vennootschapszetel te 8930 Menen, Waalvest 69, RPR Kortrijk en ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.484.051 (hierna ‘Fournier-Cavos).Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder van de algemene voorwaarden van de klant. De toepassing van deze voorwaarden is voor Fournier-Cavos een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. Deze voorwaarden vervangen zelfs de voorwaarden van de klant, ook wanneer er bij de bestelling uitdrukkelijk naar verwezen wordt, tenzij Fournier-Cavos uitdrukkelijk schriftelijk andere voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 1: Verbintenis

Iedere prijs aanbieding waarop geen geldigheidsduur is vermeld, is zonder verbintenis.Een geldige verbintenis komt tot stand na mondelinge bevestiging of bevestiging per mail.

Artikel 2: Leveringstermijnen

De firma zal er alles aan doen om de opgegeven levertermijnen te respecteren. Ten aanzien van niet-consumenten zijn de leveringstermijnen indicatief en kan geen schadevergoeding worden geëist.

Artikel 3: Vergoeding bij wanprestatie door klant

Alle aangenomen bestelorders sluiten de verplichting in tot volledige afname van bestelde goederen. Bij niet afname, na sommatie van de verkoper, of bij weigering van het gevraagde voorschot te betalen, dit alles zonder geldige reden, heeft de verkoper het recht de bestelling te annuleren en zal door de koper schadevergoeding verschuldigd zijn, rekening houdend met de matigingsbevoegdheid van de Rechtbank m.b.t. overdreven schadebedingen (artikel 1231 § 1 B.W.).Ten aanzien van consumenten is een schadevergoeding wederkerig. Geen schadevergoeding kan worden geëist, wanneer de firma gehinderd is te doen waartoe zij verbonden is door overmacht of toeval.

Artikel 4: Voorschot

De firma behoudt zich, te allen tijde, het recht voor, een voorafbetaling van minimum 40% van de bestelling te vragen vooraleer tot levering over te gaan.

Artikel 5: Aanvaarding van de levering

Het ondertekenen van de leveringsbon waarop de liters en hoeveelheden vermeld staan door afdruk van de teller van de vrachtwagen, geldt als aanvaarding van het geleverde voor wat betreft de aantallen en zichtbare gebreken.

Artikel 6: Betwisting van de facturen en melding van verborgen gebreken

Onze facturen worden als aangenomen beschouwd door klanten 14 dagen na verzenden factuur. Eventuele gebreken, met uitzondering de aantallen en zichtbare gebreken, moeten ons aangetekend ter kennis worden gebracht uiterlijk de laatste dag van de termijn van 14 dagen. T.a.v. consumenten is elk beding nietig dat de wettelijke waarborg inzake verborgen gebreken of de wettelijke verplichting tot levering van een goed dat met de overeenkomst in overeenstemming schendt.

Artikel 7: Betaling facturen

Onze facturen zijn normaliter contant betaalbaar bij ontvangst behalve wanneer de factuur uitdrukkelijk een vervaldatum vermeldt.

Artikel 8 en 9: Conventionele interest en schadevergoeding bij laattijdige levering

Zo onze factuur niet betaald wordt binnen de 8 dagen wanneer ze contact betaalbaar is of op de aangeduide vervaldatum ten laatste, zal het verschuldigde saldo vermeerderd worden met een interest van 8% vanaf de factuur – of vervaldatum tot aan de volledige betaling, zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 124 euro en een maximum van 1860 euro, zelfs bij toekenning van respijt.

Artikel 10: Wederkerigheid

Wat de bovenvermelde artikelen betreft, speelt de wederkerigheid in hoofde van de koper voor het geval de verkoper zijn verbintenissen niet nakomt en zo dit erkend wordt bij de definitieve gerechtelijke uitspraak.

Artikel 11 en 12: Aansprakelijkheidsbeperkingen

Zo ingevolge verkeerde en/of gebrekkige informatie vanwege de koper o.m. wat betreft de capaciteit van de te vullen reservoirs en de bestelde hoeveelheden brandstof, schade bij de levering ontstaat, kan de firma hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De firma kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade voortvloeiend uit leveringen en gebrekkige en/of niet conforme brandstofreservoirs van de kopers. Terzake dragen de kopers alleen de aansprakelijkheid en verbinden zij zich er toe de verkoper te vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden. Fournier-Cavos nv kan zich niet exonereren voor de opzettelijke fout, fraude of bedrog. Een exoneratiebeding is evenzeer nietig indien deze het voorwerp van de door de vennootschap aangegane verbintenissen teniet doet of de overeenkomst uitholt. Fournier-Cavos nv kan zich aldus niet exonereren voor de voornaamste verbintenissen van de overeenkomsten.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat alle bedragen, die de koper verschuldigd is, voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in de artikelen 8 en 9, volledig aan de verkoper voldaan zijn. De firma houdt zich het recht om in geval van faillissement de geleverde goederen te komen ophalen en de kosten zullen ten laste worden gelegd bij de koper.

Artikel 14: Overeenkomst op afstand

Wanneer een overeenkomst op afstand werd afgesloten beschikt de koper over een termijn van 14 dagen, ingaand op de dag van de ontvangst van de geleverde goederen, om de overeenkomst te herroepen, voor zover het gaat om goederen die door de koper kunnen worden teruggezonden. Het herroepen van de overeenkomst moet bij aangetekend schrijven gebeuren en de verkoper bereiken uiterlijk de laatste dag van de termijn van 14 dagen. De kosten voor het terugzenden van de geleverde goederen zijn ten laste van de koper.

Artikel 15: Bevoegdheidsbeding

Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van Arrondissement Kortrijk bevoegd. Ten aanzien van consumenten is een beding nietig dat een rechter aanwijst dan deze die is aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek.